Lambda’da 2012’yi Konuştuk, 2013’ü Planladık

3 Kasım 2012 günü Lambdaistanbul’da toplandık ve kendimize dönüp son 1 yılımızı değerlendirdik. Toplantı Lambda’yı önemseyen herkesin katılımına açıktı. Aktif gönüllülerin yanısıra o sırada emek vermese de bir zamanlar Lambda’da çalışmış olan, katılmak isteyip de neler yapabileceğini öğrenmek isteyen, planladığı çalışmaları Lambda’da yapmak isteyen veya sadece Lambda’yı daha fazla tanımak ve geleceğinin şekillendirilmesine katkı sunmak isteyen bir çok arkadaşımız katıldı toplantıya.

Neler yapmışız?

İlk oturumda 2011 Ekim – 2012 Ekim arasında düzenlediğimiz veya katıldığımız etkinlik ve eylemlerin dökümünü yaptık.

Sınırlı sayıdaki gönüllü katılımına rağmen yaptığımız ve katıldığımız etkinliklerin/eylemlerin sayısına ve çeşitliliğine şaşırdık, kendimizle gurur duyduk. Yapamadığımız, eksik bıraktığımız konuları değerlendirmek için zayıf yönlerimizi masaya yatırdık. Çalışmalarımızı eylem, etkinlik, söyleşi, film gösterimi gibi farklı başlıklarda topladığımızda gördük ki, sene boyunca en çok yaptığımız aktivite türü eylemmiş! Düzenlediğimiz kimi etkinliklere 50’den fazla kişinin katıldığını hatırladık. İslam ve LGBT ile Feminizm ve LGBT konularını daha çok tartışmaya ihtiyacımız olduğunu gördük. Bazı başladığımız işleri yarım bırakıp devam ettirmemiş olduğumuzu ve neredeyse hiçbir çalışmanın sonucunu kalıcı olması açısından kaydedip ortak bir belleğe dönüştürmediğimizi farkettik.

LGBT Gündemi Medyaya Nasıl Yansımış?

İkinci oturumda Kaos GL aylık medya raporlarını kullanarak oluşturduğumuz ana akım medyada LGBT gündemini duvarımıza astık.*

Haber dilini değil, habere konu olan olayları ele aldık. Ayrımcılık, şiddet içeren olayları kırmızı, pozitif olan veya yaşanan ayrımcılıklara karşı mücadele etme niteliğindeki konuları yeşil kağıtlara yazdık. Dahil olduğumuz konuların yanına Lambda işareti koyunca, gündeme yeterince müdahele etmediğimizi, yaptığımız çalışmaların ana akım medyada yer almadığını ve pozitif sonuçlarla ilgili eylem veya söz üretmemiş olduğumuzu gördük.

Güçlü ve Zayıf Yanlarımız, Fırsatlar ve Tehditler

Lambda değerlendirmesini SWOT analizi kullanarak gerçekleştirdik. Her katılımcı Lambda’nın zayıf ve güçlü yanları olarak hangi özelliklerini gördüklerini ve bizim için dışarıdaki fırsat ve tehditlerin neler olduğunu düşündüklerini yazdı. Herkesin yazdığı maddeleri tahtaya geçtiğimizde en çok değinilmiş olandan en az vurgu yapılmış olana aşağıdaki konular ortaya çıktı.

Lambda’nın Güçlü Yanları: Deneyim biriktirmiş olması, etkinlik sayısının fazla olması, kültür merkezi (LKM), yatay örgütlenme/anti-hiyerarşi, sokak eylemleri, sosyal medya kullanımı, gönüllüler, etkinliklerin çeşitliliği, eüreklilik, danışma hattı, ilk akla gelen örgüt olması, örgütün periferideki dayanışma ağı, dışarıdan katılıma açık oluşu, güçlü ve verimli tartışma ortamı, onur haftası, parti komisyonu, çeşitli sanatsal atölyeler, az kişi ile çok iş üretebilme, hızlı reaksiyon geliştirebilme, bütünlüklü bakış açısı, dayanışma fonları, mekanın gönüllüler dışında kullanılır olması, çok fikirliliğe açık olması.

Lambda’nın Zayıf Yanları: Mekanın az/düzensiz açık olması, finansal durum, medya görünmezliği/ bizim iletişim azlığımız, yeni gönüllü adayları kaybediyor oluşu, mekanın küçüklüğü, etkinlik kayıtları yok, yapısal ve yöntemsel aksaklıklar, iş bölümü eksikliği, medya takibi, arşivcilik, akademik danışmanlığın zayıflaması, resmi işler, gönüllüler arası iletişim eksikliği, eski gönüllülerin doğal iktidarı, içine zor girilebilen bir yapı olması, trans bireylerin azlığı, seks işçileriyle iletişimin zayıf olması, cinsel sağlık bilgilendirilmesi yapılmaması, sorumlulukların yerine getirilmemesi, bağış toplanamaması, belleksizlik, politik olarak belli bir tarafı tutuyor olarak algılanması, ileriye dönük planlama eksikliği, din ve islam meselesinin az konuşuluyor olması, Taksim’e sıkışmışlık, tek tip gönüllü tipolojisi, danışma hizmeti vermemesi, reaktif politika, danışma hattının durumu, Lambda’nın tanıtılamaması, duyuruların geç ve yetersiz yapılması, eylem komisyonunun olmaması, gündeme az müdahale ediyor olması, gönüllülerin eylem/etkinliklere az katılımı, sosyalleşme olmuyor, sınıfsal meselesindeki eksiklik, yatay örgütlenme/anti-hiyerarşi.

Fırsatlar: LGBT hareketine destek vereken diğer toplumsal muhalefetler, STK’lar, siyasi partiler, sosyal medya, birden çok LGBT örgütünün olması, Türkiye’de görünürlüğün artması, İstanbul’da olmak, dünyada LGBT hareketliliği, dünyadan öğrenme, LGBT sığınma evi projesi, negatif yasaların olmaması, yeni anayasa çalışmaları, siyasetin gündeminde oluşu, Onur Yürüyüşünün büyümesi, üniversite sayısının artışı, sosyal/siyasal pozitif gelişmeler, LGBT toplumunda politizasyon artışı, LISTAG, AB süreci, Kürt hareketinin mağdur kesimlere yakınlığı, yaklaşan seçimler, örgütlenme potansiyeli, mekanlar ile ilişkilenme potansiyeli, öğrenci ağı.

Tehditler: Muhafazakarlık ve siyasi iktidar, faşizm, kentsel dönüşüm, polis, pembe sermaye, onarım terapisi, militarizm, ataerkillik, LGBT örgütler arası madileşme, nefret cinayetlerinin artışı, hükümetin homofobik politikası, Kürt sorununda kutuplaşmanın bize yansıması, sanal aktivizm, yasalarda adaletsizlik, eğitim sistemi, nefret söylemleri, heteroseksizm, toplumun apolitikleşmesi, siyasal gündemin dili, yerel yöneticiler, medya dili.

Sonuç ve Planlama

Toplantının son kısmında 5 küçük gruba ayrılıp Lambda’nın önümüzdeki yıl özellikle hangi alanlarda çalışmasını istediğimizi, hangi zayıf yanlarını güçlendirmek istediğimizi değerlendirdik. Küçük grupların çalışmalarından ortaya çıkan genel eğilim aşağıdaki çalışma alanlarına yoğunlaşmak yönündeydi:

Gönüllü Koordinasyonu: Nübetçilere motivasyon çalışmaları (mevcut nöbetçileri koordine etme, motivasyonu sağlama, sorumluluk benimsetme) yapalım. Çok geniş çaplı ve senede bir ya da iki kere oryantasyon yapmak yerine, küçük oryantasyonlar yapalım, ihtiyaç duyan kişilere bireysel olarak deneyim aktaralım. Koordinasyonları açık duyuralım ve katılımı teşvik edelim. Somut işlerin listesini çıkaralım, insanların ilişki kurabileceği somut işleri ortaya koyalım. Bu komisyon içinde gerekirse çalışan biri olabilir, iktidar olmayacak ama koordinasyonu sağlayacak biri.

Sürdürülebilir Bütçe: Bütçeyi planlayalım. Sürdürülebilirlik adına alternatif gelir kaynakları yaratalım (POS makinası, bağış politikası, bağış kutusu, iş üzerinden kısa süreli fon alımları, kermes/bit pazarı/parti gibi etkinlikler düzenleme, destek satışları yapmak). Bütçe ve derneğin resmi işlemlerini yürütmek için profesyonel bir çalışanımız olabilir.

Medya/İletişim/Sosyal Medya: Alternatif medya oluşturalım (web sitesinin etkin kullanılması, blog açmak, sosyal medya). Medyayla iletişimi geliştirelim. Etkinlik komisyonuyla koordinasyon içerisinde çalışıp etkinlikleri haberleştirelim, metinlerinin alternatif medyaya konulmasının sağlayalım. İletişim öğrencileri veya ilgili kişileri davet etmek için gönüllülere çağrı yapalım. Lambda’da yaptığımız işleri anlatmak için video çalışmaları yapalım. LKM Bloğu açalım, etkinliklerin döküm rapor ve görsellerini o blogda paylaşalım. Uzun vadede etkinliklerin ses kayıtlarını alıp deşifre ederek yıl sonunda kitap haline getirelim.

Bu üç başlık dışında aşağıdaki konulara da vurgu yapıldı.

–          Akademik Araştırmalar Komisyonu, şu anki gibi sadece araştırma yapmak isteyen kişileri yönlendiren bir yerle sınırlı kalmasın, Lambda’dan da akademik araştırmalar çıkmasını teşvik edelim. Akademik araştırmaların sonuçlarının sunulmasını organize edelim, konferanslar düzenleyelim. Bu grubu, ileride bağımsız bir örgüt olarak çalışması hedefiyle kuralım.
–          Taksim’e sıkışıp kalmayalım, başka yerlerde eylemler, etkinlikler planlayalım, sokaklarda, mahallelerde olalım, muhtarlıklarla, belediyelerle, okullarla iletişime geçelim. Küresel anlamda LGBT örgütleriyle dayanışma ağını güçlendirelim.
–          Sığınmaevi/sığınak çalışmalarını hızlandıralım.
–          Kültür Merkezi’nin sürekli işleyen ve kullanılan bir yer olmasını sağlayabiliriz. Cinsel sağlıkla ilgili düzenli sunumlar, sokak eylemleri deneyimleri, hukuki haklarımıza dair sunumlar, onarım terapisi üzerine etkinikler yapalım.
–          Eylem/Gündeme Müdahale.
–          Danışma Hattı, Hukuk Danışma, nöbetçilerin Lambda’ya gelen kişilerle ilgilenmesi, LISTAG’la işbirliklerimiz, içeride ve dışarıda eğitimler düzenleme gibi danışmanlık faaliyetlerini güçlendirmek için Danışma/Dayanışma/Eğitim grubu oluşturabiliriz.
–          Komisyonların tanımı, ilkeleri, çalışma tarzı yazılı olsun. Komisyonlar metinlerini düzenli olarak sorgulayıp güncellesinler.

Yeni komisyonların çalışmaya başlaması için katılımcı önerileri alındıktan sonra, verimli, etkin, pozitif bir toplantı gerçekleştirmiş olduğumuz için kendimizi alkışlayarak toplantıyı kapattık.

* Toplantıdan sonra ana akım medya panosundaki renk kategorilendirmesinde bir hata yaptığımızı düşündük. Nefret cinayetlerinin sonucunda katilin müebbet hapis almasını adaletin sağlanması olarak düşünüp yeşil olarak değerlendirmiştik. Ancak bu yaklaşım yaşam hakkı ihlalinin üstünü örttüğünden bu konuları sonradan sarı olarak işaretledik.

Previous post:

Next post: