İlkelerimiz

Biz Lambdaistanbul gönüllüleri çalışmalarımızda, söylem ve politikalarımızda aşağıdaki ilkeleri temel alıyoruz.

Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma ilkesi

Lambdaistanbul’da lezbiyen, gey, biseksüel ve translar arası dayanışma örgütlemek, transfobi, homofobi ve bifobiyle mücadele etmek için biraraya gelmiş olsak da, sadece cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkların değil, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, tür, vatandaşlık, yaş, kabiliyet, vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz.

Yatay örgütlenme ilkesi

Ataerkilliğin ayrılmaz parçası olan hiyerarşik örgütlenme modelleri, insanın insana, insanın doğaya tahakkümüne dayalı ilişkilenme şekilleri baskı, şiddet ve ayrımcılığı beraberinde getirdiği için yöneten ve yönetilen pozisyonlarının bulunmadığı yatay örgütlenme modelini benimsiyoruz.

Şiddetsizlik ilkesi

Birbirimizle ve toplumla kurduğumuz ilişkide, ürettiğimiz söylem ve eylemlerde şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz. Şiddetsiz ilişkilenme kültürüne katkı sunmayı, çatışkıların şiddet kullanılmadan çözülmesini için yöntemler üretmeyi önemsiyoruz.

Otonomi ve bağımsızlık ilkesi

Bir dernek olarak hiçbir siyasi parti, hükümet veya kurumu temsil etmiyor, örgütsel bağımsızlığımızı engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmuyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalıştığımız grup ve oluşumlarla bütün ilke ve prensiplerimizin örtüşmesi şartını aramıyor, ortak amaçlar doğrultusunda çalışırken karşılıklı değişim ve dönüşüme inanıyor, ancak otonomluk ilkemizle bağdaşmayacak, karar ve politikalarımıza müdahale edecek oluşumlarla işbirliğine girmiyoruz.

Gönüllülük esaslı çalışma ilkesi

Derneğimizde üretilen bütün işler gönüllülerin kendi iradeleriyle bir araya gelmesiyle yürütülüyor.

Karar alma süreçlerinde katılımcılık ilkesi

Yatay örgütlenmenin bir gereği olarak aldığımız kararlarda mümkün olduğu kadar çok gönüllünün katılımını ve konsensus esasını benimsiyoruz.

Şeffaflık ilkesi

Ürettiğimiz söylemler ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaflık prensibini benimsiyoruz.

Sorumluluk ve emeğe saygı ilkesi

İşlerimizi gönüllülük temelli yürüttüğümüz için komisyonlar, çalışma grupları ve atölyeler yoluyla sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ilkelerini benimsiyoruz. Emek hiyerarşisine karşı durarak alınan sorumluluklarda ve yapılan işlerde hiyerarşik karşılaştırmalar yapmaksızın herkesin emeğine aynı derecede saygı duyuyoruz.

Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi

Gönüllük temelinde birlikte çalışırken, birbirimizden, kendi adımıza üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmemizi, getiremeyeceğimiz durumlarda yardım istememizi veya söz konusu sorumlulukları başkalarına devretmemizi bekliyoruz.

Son Güncelleme: Ocak 2013